תמיכה מקצועית


28/08/2011 00:28:00

תנאי הגשת מועמדות לקרן ועדת התשתיות של ארגון לקט ישראל


ועדת תשתיות - ארגון לקט ישראל

כללי

ועדת תשתיות של ארגון לקט ישראל פועלת על מנת לקדם את תחום בטיחות המזון בקרב עמותות העומדות בקשר קבוע עם הארגון בתחומי רכש מזון ו/או קבלת תוצרת חקלאית, ו/או קבלת  עודפי מזון מבושל ו/או קצרי מועד.  פניות בנושא יתקבלו רק מעמותות אלו. 

 • קרן ועדת התשתיות בוחנת בקשות לתשתיות פיזיות או שירותים ואיננה מספקת תמיכה כספית.
על מנת לקבל סיוע מועדת התשתיות על נציגי העמותות לעמוד בשני קריטריונים מצטברים:
א.    עמידה בתנאי סף התחלתיים המפורטים מטה, רק אלו העומדים בהם יתקדמו לשלב הבא.
ב.    ביצוע פעולות מקדימות (בהתאם להוראות והנחיות) הקשורות לבטיחות המזון לפני קבלת הסיוע:
1.    הצגת אישור הדברה או פנייה לקבלת פעילות הדברה בתיאום עם נציגי לקט ישראל.
2.    לעבור בדיקה של נציג לקט ישראל בנושא בטיחות מזון והיגיינה, לקבל דוח מסכם הכולל המלצות ולהתחייב לפעול על פי ההמלצות.


תהליך הפניה לועדת תשתיות:

 

1.   את טופס הבקשה יש לשלוח בצירוף המסמכים הבאים כתנאי לדיון בוועדה:
•    אישור רישום כעמותה ברשם העמותות.
•    אישור ניהול תקין.
•    אישור לעניין סעיף 46 במס הכנסה.

2.    נפח פעילות העמותה - התשתיות תחולקנה לעמותות הפועלות בהיקף של עד 10מליון ₪ לשנה.
3.    במידה ועלות הבקשה לסיוע עולה על 15,000 ₪ יש להציג דוח כספי מאושר ומעודכן לשנה שקדמה
      לשנת הפניה.
4.   הועדה מתכנסת אחת ל-3 חודשים, בתאריכים שיפורסמו במכתב לעמותות. הבקשות תתקבלנה עד 
      שבועיים לפני מועד התכנסות הועדה.
5.    עמותות רשאיות לפנות לוועדה רק לאחר שנתיים של פעילות בתחום המזון.
6.    במידה ועמותה תעמוד בכל הקריטריונים והפעולות המקדימות, אך בקשתה תדחה על ידי הועדה   בשל 
       ריבוי פניות, תועבר הבקשה לדיון ברבעון הבא ללא צורך הגשת פניה מחודשת.
7.    לכל  עמותה ניתנת זכות ערעור על בקשת דחייה. הערעור יוגש בצורה מפורטת ומנומקת בכתב,  עד
      שבועיים מיום קבלת התשובה מלקט ישראל. הערעור יעלה לדיון בפני ועדה המורכבת משני נציגי הנהלת   
      הארגון ונציג ועדת תשתיות.
8.    חברי ועדת תשתיות שומרים לעצמם הזכות לערוך ביקור בעמותה על מנת לבחון את הבקשה בשטח.


פעולות מקדימות

 1. העמותות ימלאו טופס בקשה לוועדה המשלב  בקשה מנומקת ומפורטת לגבי הצורך בתשתיות, תוך ציון פרטים מלאים לגבי אופן השימוש, היכן ימוקם ואיך בכוונת הארגון לשמור על התשתיות למניעת גנבה או נזק אחר. לבקשה יצורפו הפרטים הבאים: היקף פעילות העמותה והתחייבות על הימצאות מקום מתאים להצבת התשתית.
 2. ביקור של נציגי  לקט ישראל או נציג מטעמם יערך בעמותות, לאחריו ישלח לנציגי העמותה דוח מסכם הכולל המלצות בנושא בטיחות מזון והיגיינה.
 3. לאחר קבלת דוח סיכום והמלצות העולות מביקור הנציג על העמותות להציג הצעה לתיקון ליקויים באחריות העמותה, ולהגיש סיכום מפורט על  תיקונם.
 4. הצגת אשור הדברה או פנייה לקבלת פעילות הדברה בתיאום עם נציגי לקט ישראל.

  שיקולי ועדת התשתיות לפיהם תתבצע חלוקת המשאבים:

 
 1. חוות דעת של נציג לקט ישראל בנוגע לבטיחות מזון - ועדת התשתיות תתחשב ברצינות רבה בהמלצות של נציג לקט ישראל לאחר הביקור שיערוך בעמותה, במיוחד לגבי החשיבות והדחיפות של התשתיות.
 2. נימוק הפנייה – תלקח בחשבון החשיבות של התשתיות ע"פ נימוקי הפונה בטופס הפנייה.
 3. מידת הרצינות וההתייחסות של העמותות לנושא בטיחות המזון – עמותות שיחסן וטיפולן  בנושא  בטיחות המזון רציני, משתפות פעולה עם לקט ישראל בכל הקשור להעלאת רמת בטיחות המזון בעמותה, ופועלות לתיקון ושיפור ליקויים שהועלו בדוח סיכום נציג לקט ישראל בעמותה.

 אין בכל האמור לעיל משום התחייבות מצד לקט ישראל לספק תשתיות, גם אם הפונה עומד במלא הקריטריונים וההחלטה לספק או להימנע מלספק את התשתיות המבוקשות תלויה אך ורק בשיקול דעתה של לקט ישראל.

התחייבות העמותות

העמותות המקבלות סיוע מוועדה זו יתחייבו בכתב:

 1. להשתמש בסיוע שקבלו למטרות חלוקת מזון בעמותה או לשיפור תשתיות העמותה בלבד.
 2. לשמור על התשתיות  ולשאת בעלויות התחזוקה השוטפת של הציוד/ התשתית.
 3. הציוד/ תשתיות הניתנים לעמותות יסומנו בצורה בולטת כי ציוד זה נתרם על ידי לקט ישראל/ רכוש לקט ישראל.
 4. תקופת ההתחייבות ללקט ישראל מסתיימת בתום 3 שנים.
 5. במידה והעמותה מפסיקה את פעילותה תוך 3 שנים מקבלת הציוד, העמותה תעבירו מיידית ללקט ישראל.
 6. במסגרת תקופת ההתחייבות - אם לדעת לקט ישראל, במסמכי הבקשה שהוגשו הוצגו פרטים לא נכונים ו/או לא מדויקים ו/או לא מלאים, לקט ישראל תהא רשאית לקחת בחזרה את התשתיות או לקבל שיפוי מלא, על פי שיקול דעתה. במקרה זה העמותה מתחייבת להחזיר את הציוד ללקט ישראל במצב תקין.
 7. בתום כל שנת פעילות תאשר העמותה את קיומה והמשך פעילותה ומצב התשתית שנתקבלה.

 


Galleriffic | Custom layout with external controls
הוסף תגובה תגובות (0)